V/v Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử; Bản tin; Xuất bản phẩm không kinh doanh

của các cơ quan nhà nước  thuộc tỉnh Phú Yên