Cập nhật kết quả tình hình dịch đến chiều ngày 18/7/2021.