chuẩn bị họp thành viên mt xã xã ea bia

chuẩn bị họp thành viên mt xã xã ea bia về công tác tiếp xúc đb hdnd xã trước kỳ họp